Instellingen

 • Stichtingen, verenigingen en andere instellingen
 • Vermogensfondsen
 • Fondsenwervers
 • Overige non-profit instellingen

Werkzaamheden Treasury Office Rotterdam

Voor bestuurders van instellingen fungeren wij als investment consultant. Wij werken hierbij onder de naam Treasury Office Rotterdam. De doelstelling, het rendement & risico, de monitoring en kosten van investeringen staan hierbij centraal.

Treasury Office Rotterdam begeleidt in de breedste zin van het woord bij het beheer van het vermogen van de Stichting, Vereniging of andere instelling, waarvan u bestuurder bent.

Dit kapitaal kan zijn ondergebracht bij meerdere banken en kan zowel in effecten als in contanten worden aangehouden. Ook kan het zijn geïnvesteerd in andere vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld in (landbouw)grond. De investeringen staan ten dienste van de realisatie van de doelstelling van de instelling.

De algemene doelstelling van ons werk voor u als bestuurder is de doorlopende afstemming van het treasury- / beleggingsbeleid op de statutaire en eventueel daarvan afgeleide doelstelling van het vermogen. In de praktijk kan dit onder andere het klankborden met bijvoorbeeld de penningmeester of uw bestuur als geheel betekenen. Veelal laat een bestuur zich adviseren door een bank, vaker nog is het beheer van het vermogen uitbesteed aan een vermogensbeheerder.

  Wij staan het bestuur bij in dit doorlopende proces, waarbij onafhankelijkheid en professionaliteit de pijlers van onze toegevoegde waarde vormen. Onze rol kan divers van aard zijn, maar samengevat heeft deze veelal betrekking op het meekijken, -luisteren en -denken waar het de invulling van de verantwoordelijkheid van het bestuur en het maken van keuzes ten behoeve van realisatie van de doelstelling betreft.

  In concreto, Treasury Office Rotterdam houdt toezicht op de vermogensbeheerder(s), optimaliseert het rendement op het vermogen, monitort het risico en minimaliseert de kosten van het beheer.

  Eén en ander binnen het kader van het treasury- / beleggingsstatuut. Meer algemeen kan het ter beschikking stellen aan het bestuur van kennis en netwerk worden genoemd. Dit kan onder andere goed van pas komen bij de selectie van een vermogensbeheerder.

  U kunt onder meer denken aan de volgende werkzaamheden die Treasury Office Rotterdam voor uw bestuur kan verzorgen.

  • Het toezien op de uitvoering van de doelstelling door de beleggingsadviseur(s), dan wel de vermogensbeheerder(s);
  • Het bijstaan van het bestuur in de gesprekken en overige communicatie met de betrokkenen bij het beheer van het vermogen;
  • Het (opstellen en) onderhouden van een beleggingsstatuut;
  • Het opstellen van lange termijn prognoses en scenarioanalyses ten behoeve van de meerjarenplanning;
  • Het inzichtelijk maken van risico’s bij het beheer van het vermogen, te denken valt aan fondsspecifiek risico, liquiditeitsrisico, valutarisico, herbeleggingsrisico, renterisico en debiteurenrisico;
  • Het volgen van de ontwikkelingen in de economie en op de financiële markten, alsmede de vertaling daarvan naar het belegde vermogen;
  • Het informeren van de beleggingscommissie / het bestuur over investeringsmogelijkheden buiten de bestaande (vermogensbeheer)portefeuilles;
  • Het meelezen van correspondentie en opstellen van notities aan en vanuit het bestuur, dan wel jaarverslagen e.d.
  • Het formuleren van een maatschappelijk verantwoord investeringsbeleid;
  • Het controleren van maandrapportages van de vermogensbeheerders;
  • Het opstellen van rapportages aangaande het totale effectenvermogen in geval van meerdere portefeuilles, waarin waarde, samenstelling en verdeling van het vermogen tot uitdrukking komen, alsmede de waardeontwikkeling van het vermogen in de tijd;
  • Het opstellen van rendementsanalyses aan de hand van benchmarks, alsmede de analyse en optimalisatie van het behaalde totale rendement op het belegde vermogen in relatie tot de vastgestelde doelstelling en het acceptabel geachte risico;
  • Het periodiek evalueren van het gehanteerde beleggingsbeleid, mede in het licht van de geformuleerde doelstelling van het vermogen;
  • Het voeren van tariefonderhandelingen met vermogensbeheerders, denkt u hierbij aan beheerfee’s en toetredingskosten;
  • Het optimaliseren van de opbrengst op liquiditeiten;
  • De monitoring van de directe opbrengsten (rente en dividend) uit het vermogen t.b.v. de uitkeringen;
  • Het inzichtelijk maken, analyseren en handhaven op een redelijk niveau van de directe en indirecte kosten die ten laste van het vermogen (rendement) komen, samenhangend met het beheer van het vermogen;
  • Het ondersteunen bij de totstandkoming van uitingen op de website en in het jaarverslag, in aansluiting op eisen vanuit bijvoorbeeld regelgeving;
  • Het opstellen van een duurzaam periodiek investeringsverslag ten aanzien van de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar duurzaam beleid / rentmeesterschap;
  • Het signaleren van relevante ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving;
  • Bijwonen van bijeenkomsten van brancheorganisaties, banken, vermogensbeheerders en andere “stakeholders”, al dan niet namens de instelling;
  • Het fungeren als postadres.

  De feitelijke werkzaamheden per instelling hangen uiteraard samen met de specifieke omstandigheden bij de instelling, zoals het al dan niet in dienst hebben van professionals, de beschikbare affiniteit en expertise bij bestuursleden alsmede de persoonlijke overtuiging ten aanzien van de invulling van de verantwoordelijkheid als bestuurder.

  Onze tijdsbesteding aan genoemde werkzaamheden zal uiteraard fluctueren gedurende het jaar. Op basis van de behoefte en een inschatting van de uren volgt een offerte en komen wij met het bestuur een honorering overeen.

  Onze betrokkenheid helpt uw verantwoordelijkheid als bestuurder adequaat in te vullen en de doelstelling van uw instelling op professionele wijze te realiseren.

  VERMOGENSREGIE  |  DISCRETIE  |  VERTROUWENSPERSOON  |  ONAFHANKELIJK  |  BANCAIR EN OVERIG VERMOGEN  |  FINANCIERINGEN  |  FISCAAL, JURIDISCH, NOTARIEEL  |  GENERALISTISCH MET SPECIALISTISCHE TREKKEN  |  EXPERTISE  |  BESCHIKBARE TIJD PER CLIËNT  |  BEREIKBAARHEID  |  EXCLUSIVITEIT  |  INZICHT IN RENDEMENT, RISICO EN KOSTEN  |  NETWERK  |  KLANKBORD  |  BEHEER ONROEREND GOED  |  SPIL IN NETWERK VAN SPECIALISTEN  |  ZORGEN EN ONTZORGEN  |  FAMILIECOACH  |  OVERDRACHT VOLGENDE GENERATIES  |  NAAST IN PLAATS VAN TEGENOVER CLIËNT  |  INTERN OVERLEG NA KANTOORTIJD  |  AANDACHT LOONT  |  VASTE JAARLIJKSE HONORERING  |  100% BELANG VAN CLIËNT  |  24/7 BESCHIKBAAR  |  GEEN BANDJES EN OUT-OF-OFFICE MAILS